การจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน.

60475153_341419903223362_1995206235355348992_o

60329441_341419806556705_6375104405099773952_o

60053424_341420119890007_6367610451672432640_o

60351965_341420153223337_9006923693934247936_o

60343877_341420323223320_297291919627649024_o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย จัดการแถลงข่าวและการจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายได้มีการจัดการแถลงข่าวและการจัดอบรม โครงการ Library : Care the Bear โดยมี ดร.บุญศุภภะตันฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต , นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต , นางลัดดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 100 คนเข้าร่วม

ดร.บุญศุภภะ ตันฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สูงเป็นอันดับ 21 ของโลกโดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมสังคม จึงริเริ่มโครงการ “Care the Bearร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event เป็นการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนขับเคลื่อนการลดสภาวะโลกร้อน สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของภาคตลาดทุนในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อน นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในการนี้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปุถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร ตระหนักความสำคัญของการลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) โดยได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกว่า 51 แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก

ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการสร้างปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อนให้กับเยาวชน และดำเนินการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบที่มีการดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และของโลกต่อไป.

60493226_341420329889986_6973871671350394880_o

One thought on “การจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน.

  1. Pingback: vagragenericaar.org