การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

30901

ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต น.ส.สุมาลี ศักยพันธ์ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)” ซึ่งทางคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดขึ้น มีนายไพฑูรย์ ศิริชัยพัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและกำกับมาตรฐาน กระทรวงพลังงาน และ น.ส.จิรายุ วราภรณ์ รองประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของกฎหมายการประกอบการกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภทกิจการ และรวมถึงให้ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการประกันภัยเกี่ยวกับกิจการประเภทดังกล่าวขึ้นมา
น.ส.จิรายุ วราภรณ์ รองประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ กล่าวถึงการจัดสัมมนาดังกล่าวว่า เนื่องจากการที่กรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศมาว่าผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ต้องมีจัดทำประกันเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ทางสมาคมฯ ก็เลยได้ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภทที่ 3 เพื่อที่จะรองรับประกาศของกฎกระทรวงเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในส่วนของการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม เนื้อหาสั้นๆ ของกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากอัคคีภัยหรือที่เกิดจากไฟไหม้ที่สืบเนื่องมาจากกิจการของเขาทำให้บุคคลที่สามหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการเองได้รับความเสียหาย กรมธรรม์ฉบับนี้ก็จะให้ความคุ้มครอง ขณะที่ น.ส.สุมาลี ศักยพันธ์ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ กล่าวถึงการจัดสัมมนาดังกล่าวนี้ด้วยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557 ซึ่งได้ลงนามในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 236 ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีผลบังคับใช้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมธุรกิจพลังงาน ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับประกาศกระทรวงดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของบริษัทประกันภัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้ทราบและเข้าใจถึงสาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยและหลักการพิจารณาปรับปรุงประกันภัย ตลอดจนการพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภทกิจการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ จึงได้กำหนดโครงการจัดสัมมนา 5 ภูมิภาค ในหัวข้อ “การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)” โดยกำหนดจัดการสัมมนา 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค โดยครั้งแรก จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 5 ภาคกลาง จังหวัดอยุธยา น.ส.สุมาลี กล่าวต่อไปอีกว่า สมาคมฯ มีเป้าหมายในการจัดสัมมนา 5 ภูมิภาคขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาขาส่วนภูมิภาคของบริษัทประกันวินาศภัย มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับหลักการรับประกันภัยและการพิจารณาสินไหมทดแทนของการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภทกิจการ และสามารถวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเข้าหลักการประกันภัยหรือไม่ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแนะนำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการสินไหมทดแทนและขยายงานการประกันภัยประเภทดังกล่าว ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

 

926 thoughts on “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

 1. Pingback: vagragenericaar.org

 2. Pingback: order viagra online

 3. Pingback: purchase viagra

 4. Pingback: viagra price

 5. Pingback: buy cialis online

 6. Pingback: viagra cost

 7. Pingback: viagra dosage

 8. In this prepare, Hepatic is frequently the curative and other of the initiation cialis online without recipe this overdose РІ over orthodox us of the unswerving; a greater near which, when these cutaneous baby grow systemic and respiratory, as in valued seniority, or there has, as in buying cialis online safely of sudden, the control being and them displeasing, and requires into other complications. discount cialis Mrgnrl wmpuji

 9. Pingback: generic viagra without subscription walmart

 10. Pingback: online viagra

 11. Pingback: RxTrustPharm

 12. What if the cost of viagra without insurance does not work. Eating a large nourishment, unusually a nourishment that’s capital in fat, can set back the absorption of Viagra and turn out to be it less effective. If Viagra doesn’t seem to position looking for you, examine taking it two to three hours after your last meal. Lacuna with a view viagra without a prescription viagra without a doctor prescription 15% off to recoil in. Viagra works fast, but its effects aren’t instant.

 13. At what period do boys start ejaculating viagra 75 mg. Teeth of a extensive range in the chronological length of existence at experience of the from the word go deliberate ejaculation, the certainly bone epoch in all groups, including that with delayed pubescence, was 13 1/2 +/- 1/2 years buying viagra without prescription erectile dysfunction (SD), with a range between 12 1/2-15 1/2 years.

 14. Pingback: buy cialis pills online

 15. Pingback: sildenafil 100mg

 16. Pingback: canadian viagra

 17. Pingback: viagra without a doctor prescription

 18. Pingback: http://buyviagraonlineny.com

 19. Pingback: free cialis

 20. Pingback: buy cialis uk

 21. Pingback: how to order cialis online

 22. Pingback: cialis 2.5 mg

 23. Pingback: sildenafil 20mg

 24. Pingback: free viagra

 25. Pingback: viagra online prescription

 26. Pingback: where can you buy viagra in south africa

 27. Pingback: free gay dating sites in india

 28. Pingback: viagra otc

 29. Pingback: viagra coupon

 30. Pingback: cheap viagra australia paypal

 31. Pingback: cost for viagra 100mg

 32. Pingback: viagra 1 capsule price