การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน

11864895_1624768491074073_6663171447450882242_o

11951580_1624768561074066_3796442993191191257_o

11921841_1624768541074068_3071496382768726833_o

การประชุมการอบรมให้ความรู้ในโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดอันดามัน นาย มนต์ชัย วสุวัต ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการอบรมให้ความรู้ในโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาคประชาชนซึ่งทางสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตนำโดย นายปรีชานันท์ พุ่มเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น

เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนโดยประมาณกว่า 100 คนจาก 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต ได้มีความรู้และความเข้าใจในภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านป้องกันการทุจริต อาทิเช่น การเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการและอื่นๆเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นาย มนต์ชัย วสุวัต ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่ายได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า จากปัจจุบันที่มีหน่วยงานภายนอกประเทศไทยได้มีการประเมินสถานการณ์การคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น ผลจากการจัดอันดับแสดงข้อมูลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี 2557 ประเทศไทย ได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็น อันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสาเหตุที่แทบจะเป็นประเด็นเหตุผลหลักมาจาก การที่สังคมไทยหรือโดยในระบบราชการยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกหรือคนที่สนิทของตนได้ประโยชน์ และรวมถึงสาเหตุจากการที่เจ้าหน้าที่ยังมีการรับสินบนซึ่งล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็น การสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติรู้สึกไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยเพราะจากการจัดอันดับข้อมูลนั้นยังเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสที่จะส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและรวมถึงอาจต้องมีการเสียเงินในกระบวนการที่ไม่โปร่งใสแบบนี้เพื่อเข้ามาลงทุนในประเทศโดยประมาณการนับไม่ได้ ทั้งนี้นาย มนต์ชัย ได้ฝากคำแนะนำและการให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและรวมถึงการยกระดับอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติยังหันที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมในศักยภาพแทบทุกด้าน แต่อย่างไรการจัดการให้ความรู้ครั้งนี้จะเป็นผลไม่ได้ ถ้าหากทั้งทุกภาคส่วนไม่ร่วมสมัครสมานกันเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยในสืบต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น