การเมืองภาคพลเมืองภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อน เตรียมติดอาวุธทางปัญญาให้กับกลุ่มเยาวชน

การเมืองภาคพลเมืองภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อน เตรียมติดอาวุธทางปัญญาให้กับกลุ่มเยาวชนและภาคประชาชนตามโครงการต่อยอดเสริมทักษะสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะสู่เยาวชนปี 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าภูเก็ต เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อน โครงการต่อยอดเสริมทักษะสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ

นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ กล่าวว่า โครงการ ต่อยอดเสริมทักษะสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะสู่เยาวชนประจำปี 2563 เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าภูเก็ตได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการ จัดกิจกรรมระดับพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและแกนนำชุมชนในพื้นที่ร่วมพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่สถานศึกษา ชุมชนในรูปแบบของภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง เป็นตัวอย่างให้ ชุมชนอื่น ๆ

สำหรับการประชุมวันนี้ คณะกรรมร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย รวมทั้งวางแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญา ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชนระดับตำบล ทั้ง 17 ตำบล โดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หรือ พชต. แกนนำนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ทั้ง 3 อำเภอ โดยมีวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าร่วมให้ความรู้คาดว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถนำความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สูงกระบวนการนโยบายสาธารณะตลอดจนผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การแก้ปัญหาให้กับชุมชน

กระบวนการขับเคลื่อนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือการระบุปัญหา การคัดเลือกปัญหาที่จำเป็นและสำคัญมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ รวบรวมข้อดีข้อเสียวิเคราะห์พิจารณาหาทางออกและแนวทาวแก้ไข จัดทำแผนงาน ดำเนิน โครงการ เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่นำเสนอนำเสนอตบและสุดท้ายสามารถที่จะถอดบทเรียนนำเสนอในเวทีเพื่อ ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU แสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามข้อเสนอต่อไป

Comments are closed.