กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11

เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2563 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสะพานหิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลา จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11 โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารและนักกีฬาเข้าร่วม

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมตกปลาจังหวัดภูเก็ตและชมรมกอจ๊านกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 11 ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสะพานหินเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดเกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพชาวประมงพื้นบ้านท้องถิ่น ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การต่อยอดของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket city of gastronomy) และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติหรือ UN เพื่อขจัดความหิวโหยพร้อมรองรับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนโดยนำทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่มาเป็นต้นทุนในการสร้างเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

การแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้มีประเภทเรือที่ใช้ในการแข่งขันจำนวน 3 ประเภทประกอบด้วยเรือเร็ว เรือยนต์ เรือหางยาว มีผู้สมัครเข้าแข่งขันรวม 23 ทีมซึ่งแต่ละทีมจะมีนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน รางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทปลาเกณฑ์น้ำหนักสูงสุดจำนวน 11 ชนิด ประเภทปลาเกมรวมมากชนิดจำนวน 3 รางวัล ประเภทปลาเค็มรวมน้ำหนักสูงสุดจำนวน 7 รางวัล และประเภทปลาพิเศษน้ำหนักสูงสุดจำนวน 3 รางวัล

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการแข่งขันกีฬาตกปลา การจำหน่ายปลาที่ได้จากการแข่งขันเพื่อมอบให้การกุศลและการประมูลปลาที่ได้จากการแข่งขันเพื่อมอบให้การกุศลด้วย

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตกปลาเป็นที่นิยมในต่างประเทศจึงจำเป็นจะต้องขยายออกไปสู่ระดับนานาชาติเพื่อเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป นอกจากจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาชาวประมงพื้นบ้าน ปลุกจิตสำนึกรักหวงแกน ทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืน และยังเป็นการรณรงค์ไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายจัดสรรน้ำจำนวน 6 ชนิดตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2558 เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการต่อยอดการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Phuket city of gastronomy) ตลอดจนนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้น

3 thoughts on “กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: viagra.com

  3. Pingback: can you buy chloroquine over the counter