ขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ด ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 7 กันยาน 2562 ห้องพระพิทักษ์แกรนต์บอลรูม โรงแรมเดอะเมโทรโพลภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวีดภูเก็ต ครั้งที่ 16 โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สื่อมวลชนและผู้สนใจหมายเลขทะเบียนสวยเข้าร่วม

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ตว่าได้จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มาแล้ว 15 ครั้งมีรายได้เข้ากองทุนจำนวน 306,861,133 บาท (สามร้อยหกล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) สำหรับการประมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16หมวดอักษร “ขก” และจะเป็นครั้งที่17 เมื่อนับรวมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 1 ครั้งในหมวดอักษร”บบ”การประมูลใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การจัดทำคัทเอาท์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ติดตั้งตามบริเวณแหล่งชุมชน และถนนสายหลักภายในจังหวัด ประชาสัมพันธ์ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต และระดับอำเภอ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุเคเบิ้ลทีวี และหนังสือพิมพ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website Facebook และ Line และผลจากการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบดังกล่าว ทำให้มีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมและลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 399 ราย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัย ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก กรมการขนส่งทางบกนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกทำการประมูลเป็นการทั่วไปทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในกรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดอาทิ โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัด โครงการสนามจราจรเยาวชนฯโครงการสร้างนักขับมืออาชีพกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน นอกจากนี้ผู้ที่ประมูลจะได้มีโอกาสทำบุญ เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการ ที่ประสบภัยจาการใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการ พร้อมทั้งได้สร้างกุศลและคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Comments are closed.