ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5

60305883_341903163175036_9123831642874445824_n

60406126_341903226508363_4462007924285243392_o

60480017_341903426508343_2944625369069649920_o

60246834_341903363175016_8418004139153293312_o

60194325_341903456508340_7780823995372273664_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน พร้อม เตรียมการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายจากงบของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต , ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต , นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต , นายจิระศักดิ์ แม้นเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต , นางดัชนี สัจจะบุญทวี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต , นายวิชิต สุวรรณรัตน์ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต,นางอรุณวรรณ จุ้ยเริก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต , นายจรัล ส่างสาร รองประธานและเลขานุกรหอการค้าจังหวัดภูเก็ต , นางสาว ศิริกุล อัมรามร กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ,นางจิตรา ปานสีนุ่น ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และนางสาวศศิวรรณ แสงทอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับสาระสำคัญแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติ ครม. วันที่ 29 มกราคม 2562 พร้อมทั้ง ชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบฟอร์ม ข) ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ กับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 6 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาและการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญในระดับจังหวัด

โอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าผลผลิต ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ 102 ประเด็น รวม 61 โครงการ โดยในรอบ 6 เดือนมีการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและผลผลิตของโครงการและได้บูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อบุคคล และช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายกว้างขวาง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหารือ เตรียมการ เพื่อเสนอคำของบประมาณรายจ่ายจากงบของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์ม ค) โดยกำหนดให้การเสนอโครงการจะต้องเชื่อมโยงกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติ ครม. วันที่ 29 มกราคม 2562 ด้วย ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจะรวบรวมโครงการที่มีกรเสนอคำของบประมาณรายจ่ายจากงบของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์ม ค) เพื่อให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้ร่วมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ต่อไป

60339165_341903383175014_5873168950358966272_o

2 thoughts on “ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: buy naltrexone