คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดภูเก็ตอนุมัติในหลักการ

จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดภูเก็ตอนุมัติในหลักการการทำประการังเทียมในทะเลที่อ่าวบางเทา

            วันที่ 29 เมษายน 2564  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น 1 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จำนวน 14 รายการ ซึ่ง การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้ (5) หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำตั้งอยู่ รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดโดยมีวาระที่พิจารณาประกอบด้วย การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 รายการ ประกอบด้วย คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) บริเวณทะเลอันดามัน อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ประเภทแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)บริเวณฝั่งอ่าวกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. บริเวณริมฝั่งคลองบางใหญ่จากหมู่บ้านภักดี-หมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งซ้าย) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณฝั่งคลองบางใหญ่จากหมู่บ้านภักดี-หมู่บ้านสิงห์เทา (ฝั่งขวา) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านยามู หมู่ที่7 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านด่านหยิด ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านอ่าวปอ ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

            โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการทั้งหมด 12 รายการ ส่วนคำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านแหลมทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, คำร้องขอปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน บ้านแหลมทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ทางผู้ขออนุญาตนำรายละเอียดมาประกอบการพิจารณา อีกครั้ง

Comments are closed.