คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกับภาครัฐ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกับภาครัฐ ในการแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด 19เน้นผลักดันการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำคณะร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เเละนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์

โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ในประเด็นแผนการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชกำหนดเงินกู้และงบประมาณฟื้นฟูประเทศ หลังวิกฤตโควิด 19 (4 แสนล้านบาท) ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต โครงการที่คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยตรงเบื้องต้นมี 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลกมลา/ ตำบลกะทู้/ และตำบลราไวย์ ส่วน

 2) โครงการโคกหนองนาโมเดล จะพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบใน 3 ตำบล คือในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.เชิงทะเล และ ต.ราไวย์ ตำบลละ 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทั้งการดูแลกลุ่มฐานราก กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการหารือร่วมในมาตรการ “ภูเก็ตโมเดล” การเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตหลัง ศบค.ผ่อนคลายให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด 19 คณะอนุกรรมาธิการฯ มองว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราขณะนี้จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจชุมชนในการขับเคลื่อน การลงพื้นที่มายังจังหวัดภูเก็ตทำให้ทราบถึงสถานการณ์และนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่สอดคล้องตรงตามแนวทางของคณะกรรมาธิการ เช่น โครงการคนภูเก็ตเที่ยวภูเก็ต/ คนไทยเที่ยวภูเก็ต/ และนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวภูเก็ต

นอกจากมารับฟังการทำงานของภาคส่วนราชการแล้ว ในช่วงบ่ายคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ยังเปิดเวทีเสวนา เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มีการเชิญตัวแทนภาคประชาชน กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ราย ร่วมจัดทำ FOCUS GROUP รับฟังปัญหาความเดือดร้อน แนวทางการดำเนินงาน ความคาดหวังและปัจจัยสู่ความสำเร็จจากปากของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบในการจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานสู่รัฐบาลในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

นอกจากนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ยังได้เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต แนะนำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวอย่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนพยายามคัดสรรสินค้าดี สินค้าเด่น/ ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า GI ที่สามารถนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวชูขึ้นมาเพื่อพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ใช้ศักยภาพด้านการวิจัยช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชน ให้มีอัตลักษณ์สร้างความโดดเด่นและน่าเชื่อถือ การลงมาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ยังเป็นการตอกย้ำสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมีมาตรการในการบริหารจัดการโควิด19เป็นอย่างดี

Comments are closed.