คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านสังคม

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านสังคม ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกศูนย์บัญชาการกู้ภัยทางทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านสังคม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินโครงการ “เกาะมะพร้าวโมเดล” วางเป้าหมายการพัฒนาเกาะมะพร้าวจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ พัฒนาคนให้มีความพร้อมให้ความร่วมมือ ต้องมีผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  ประชาชนต้องมีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาที่ดี ผู้สูงอายุ คนพิการต้องได้รับการสงเคราะห์ตามสวัสดิการที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง

ส่วนการติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนิยาม( “กลุ่มคนเปราะบาง” ตามบริบทของจังหวัดภูเก็ต หมายถึง

– ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

– ผู้ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ภาวะพึ่งพิง อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ

-คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้

– ผู้ที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ

– ผู้สูงอายุในครอบครัวยากจน อยู่อาศัยโดยลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้

– คนที่เข้าไม่ถึงบริการทางสังคม เช่น บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้เจ็บป่วยทางจิต ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ

– กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รากเหง้าที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า 4,700 ราย

จากการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปี 2564 โดยขณะนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 28 จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้ทำการสำรวจและจำแนกกลุ่มเป้าหมายได้จำนวน 22 คนและกำหนดจะให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ในส่วนของความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ส่งเสริมปลูกผักทุกครัวเรือน โดยขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 86,040 ครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลจปฐ. ที่มีครัวเรือนรวม 92,660 ครัวเรือน

โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสวมใส่ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยสามารถสั่งซื้อผ้าบาติกลายผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-211584

Comments are closed.