คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปานะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปานะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ได้แก่เรื่อง คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภากำหนดการศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 28 สิงหาคม 2563  แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามผลดำเนินการในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ที่ยังดำเนินไม่แล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ ,โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายพันธุ์สัตว์ทะเลกิจกรรมจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว ,โครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎา , โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎาหมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตจำนวน8โครงการอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้และเป็นการเร่งรัดโครงการที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

Comments are closed.