คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  เวลา 13.30 น. นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางดัชนี สัจจะบุญทวี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ,นายณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน,นางสาวกาญจนา บิลหยี และนางสาวเสงี่ยม เอียดตน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานให้การต้อนรับ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ อาจารย์ประจำวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เอกการประชาสัมพันธ์ รวม 20 คน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด มีบทบาทในการผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล เครือข่ายสื่อมวลชนและสิ่อสมัยใหม่ อาทิ Facebook Website ป้าย LED และกลุ่มไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในทุกระดับ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โดยได้มีการทำงานประสานกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีกว่า 70 เครือข่าย ครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อโซเชียลมีเดีย และเคเบิ้ลทีวี

นอกจากนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ยังมีบทบาทในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด ทำหน้าที่ประสานให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนในจังหวัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกคนต้องปรับตัวในทันกับสถานการณ์ในโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะภูเก็ต เป็นเมืองนำร่องของความเป็น Smart City บูรณาการกับเครือข่ายสื่อมวลชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชนขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ตอบสนองตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร ทำงานเชิงรุกอย่างมีเอกภาพ สานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดทั้งในส่วนที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ให้ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์รวมถึงเป็นสถานที่ที่ประกาศให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกสหกิจวิชาชีพทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

โอกาสนี้ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ และนักศึกษาได้ซักถามบทบาทหน้าที่การทำงานปัญหาอุปสรรคของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการสื่อสารมวลชน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments are closed.