ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3

การประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2563  เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 ปีที่ 28 ซึ่งได้จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรชุมชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

ทัพเรือภาคที่ 3 สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-พม่า และมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นทีปฏิบัติการของจังหวัดในแถบฝั่งทะเลอันดามัน รวม 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล เริ่มแรกมีที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ฐานทัพเรือพังงา ต่อมากองทัพเรือได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ และได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 จนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3 นับเป็นวันสำคัญต่อทัพเรือภาคที่ 3 นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งขึ้น กองทัพเรือได้มอบภารกิจที่สำคัญให้หลายประการ พร้อมทั้งได้มอบการควบคุมดูแลหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ของทัพเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีกหลายหน่วย จากผลงานของหน่วยต่าง ๆ ที่ผ่านมา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักร การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความมั่นคง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ปฏิบัติของทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลทุกคน นับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ทั้งนี้ข้าราชการ กำลังพล เจ้าหน้าที่ในสังกัดมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกองทัพเรือและประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้พิทักษ์ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติด้วยสมรรถนะระดับสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ภายใน 2567” เช่น การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์บุคคล และการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับกำลังพล เป็นต้น เพื่อให้สามารถรับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะปรากฏเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเป็นผลให้ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปว่า “ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง”

One thought on “ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3

  1. Pingback: vagragenericaar.org