จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ในเรื่องของการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เป้าหมายในด้านเกษตร, ด้านการแปรรูปและด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทุกด้านได้มีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายธัญญวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณาในโครงการพัฒนาต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชารัฐ ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานโดยใช้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นพื้นที่เป้าหมาย กำหนดดำเนินการอย่างน้อยจังหวัดละ 10 หมู่บ้าน/ ชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เช่น พืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ และเชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องเครือข่ายอาหารปลอดภัยแล้วจำนวน 2 ครั้งคือ ประชุมผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 23 หมู่บ้านเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบเบื้องต้นและการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 คณะ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อหารือแนวทางเบื้องต้นและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในเรื่องของการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 คณะ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีการเสนอให้มีการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน เป็นตัวอย่างให้หน่วยงาน องค์กรอื่นได้ปฏิบัติตามต่อไป

Comments are closed.