จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐ

จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้มีการตั้งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.) และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 626/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของพื้นที่มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน บรรจุเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับรายได้ของประเทศให้มีรายได้สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการ แนวทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางประชารัฐและการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

Comments are closed.