จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายหน้ากากแบบผ้า เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ 75% ป้องกัน

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายหน้ากากแบบผ้า เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ 75% ป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) และถวายหน้ากากอนามัย แห่งเมืองไห่หนานและเจลล้างมือ สนับสนุนโดยนาวาตรี นายแพทย์ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ โดยมีนางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พิธีถวายหน้ากากแบบผ้าเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ๗๕% ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ออุดหนุนให้กับวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัดจำนวน 50,000 บาทและวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับอำเภอ อำเภอละ 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อหรือจัดหาหน้ากากแบบผ้าเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ๗๕% ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ทางคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่เขต ๑ (ธ) ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นกรรมการและมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตเป็นกรรมการและเลขานุการมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยได้ให้วัดมงคลนิมิตรพระอารามหลวงเป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด  ๒) ให้วัดลัฏฐิวนารามเป็นวัดศูนย์กลางระดับอำเภอเมือง ๓) ให้วัดเทพวนารามเป็นวัดศูนย์กลางระดับอำเภอถลาง  ๔) ให้วัดอนุภาษกฤษฎารามเป็นวัดศูนย์กลางระดับอำเภอกะทู้ ซึ่งขณะนี้วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัดและระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้าเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ๗๕% โดยได้จัดซื้อ / จ้างจากชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วประกอบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์จังหวัดภูเก็ต จึงมีดำริที่จะถวายหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีนและครีมล้างมือปราศจากแอลกอฮอล์ (สำหรับพกติดตัว) สนับสนุนโดยนาวาตรีนายแพทย์ปิยะพาสน์พิชัยชาญณรงค์ (รน.) เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเห็นควรให้นำถวายแด่เจ้าคณะตำบลเพื่อถวายวัดในเขตปกครอง

หลังจากนั้น ทางนายภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบถุงยังชีพให้กับ นายไสว พรหมจินดา นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต จำนวน 300 ถุงและหน้ากากผ้า 300 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Comments are closed.