จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายพระราชสักการะ“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่21 ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง ดังพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเสมอมา รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน อันจะเห็นได้จากพระราชดำรัสเมื่อครั้งที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและเเข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารีกรุงเทพฯใต้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ความตอนหนึ่งว่า “ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของคนเราต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ” ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

Comments are closed.