จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสนอขอเห็นชอบโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ซึ่งทาง จังหวัดภูเก็ตส่งโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 187 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,872,225,852 บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็บสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ประกอบด้วย

-ด้านเกษตร จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 210,360,660บาท

-ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 73,490,000 บาท

-ด้านท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 42 ชั่วโมง งบประมาณ 2,549,992,162 บาท

-ด้านแหล่งน้ำชุมชน จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 788,144,000 บาท

-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 2,245,238,630 บาท

-ด้านอื่น ๆ (ผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา) จำนวน1 โครงการงบประมาณ 5,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของจังหวัดภูเก็ต โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองชองสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 69,132,000 บาท (หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/3 3461 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งเป็น 2กรณี คือ

กรณีโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 64,132,000 บาท  

กรณีโครงการที่ส่วนราชการ/หน่วยงานในพื้นที่ เป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 1โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

Comments are closed.