จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ที่วัดมงคลนิมิต พระอารามหลวง ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ. ภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1 โดยมีคระกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุดที่ พศ 0009/03571 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แจ้งการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ/กิจกรรม อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในการดำเนินงานของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 จังหวัดละ 100,000 บาท ทางจังหวัดจึงได้มีการประชุมเพื่อทำการคัดเลือกวัดและการจัดสรรงบประมาณให้กับวัด/สำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นศูนย์กลางในระดับจังหวัด จำนวน 50,000 บาท และระดับอำเภอ จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563) และวันเข้าพรรษา (วันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563) ได้แก่ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทานพระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา การถวายผ้าอาบน้ำฝน การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การสนทนาธรรมและพิธีเวียนเทียนเป็นต้น

สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกวัดท่าเรือเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดภูเก็ต ส่วนในระดับอำเภอ ได้มีการคัดเลือกดังนี้ อำเภอเมืองคัดเลือกวัดมงคลนิมิต, อำเภอถลาง วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) และอำเภอกะทู้ วัดอนุภาษกฤษฏาราม (วัดเก็ตโฮ่) เป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดภูเก็ต

Comments are closed.