จังหวัดภูเก็ตประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 40/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 40/2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ประเด็นที่สำคัญในวันนี้ที่ประชุมได้มีการ ตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ของจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 4 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20-25 มิถุนายน 2563 การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 3 เพื่อให้หน่วยงานผู้ประกอบการผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรค Covid 19กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลจำนวน 22 จังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ดังนี้

1. กรมประมงได้มีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลเรือประมงในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเข้มงวดเช่นการที่เรือจะเข้ามาเทียบท่าจากต่างพื้นที่ต้องมีการตรวจคัดกรองบุคคล การจำกัดพื้นที่ของคนประจําเรือซึ่งเมื่อมีการเคลื่อนสัตว์น้ำแล้วเสร็จ จะกำกับให้อยู่บนเรือหรือบริเวณท่าเทียบเรือเท่านั้น

2. กรณีการนำเรือเข้าเทียบท่าของเรือประมงเพื่อนำสัตว์ขึ้นท่าหรือรับเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ดำเนินการได้เช่นเดียวกันโดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเข้มงวด
โอกาสเดียวกันนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับแผนกำหนดขั้นตอนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาทั้งหมดขึ้นใหม่เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งมีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกันและสามารถดำเนินการได้ทันในการเปิดเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สาระสำคัญคือให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาตามมาตรการที่ส่วนราชการกำหนดโดยต้องสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และมาตรการการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด พร้อมทั้งให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่รายงานผลต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาตและขั้นตอนสุดท้ายศึกษาธิการจังหวัดจะต้องรายงานผลการอนุญาตไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและดำเนินการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 49 โรงเรียน ซึ่งมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ 44 ข้อตามที่ราชการกำหนดผลปรากฏว่าการประเมินอยู่ในเกณฑ์สีเขียวผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด

Comments are closed.