จังหวัดภูเก็ตพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

จังหวัดภูเก็ตพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2563  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดในกรอบวงเงินเบื้องต้นไม่เกินจังหวัดละ 200,000 บาท ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

1)โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน เช่นการสร้างฝายขนาดเล็ก ฝายมีชีวิตบ่อพวง แก้มลิง เป็นต้น โดยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่การประชาคมร่วมลงแรงในกิจกรรมโดยไม่ให้มีการจ้างเหมาและไม่มีค่าจ้างแรงงานยกเว้นกรณีที่เกินศักยภาพแรงงานของประชาชน

2)โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มโดยใช้กลุ่มที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอยู่เดิมเป็นต้นแบบในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและมีการร่วมกันทำกิจกรรมโดยนำวัสดุที่มีจำนวนมากในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในพื้นที่มาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนหรือมาแปรรูปผลิตเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นซึ่งอาจต่อยอดเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ได้ในอนาคต

3) โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อมุ่งเน้นให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรภายในโรงเรียนและนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีการเสนอโครงการจำนวน 2 โครงการ ที่เสนอโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้แก่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาสืบสานผ้าศิลป์ท้องถิ่นภูเก็ตบาติก (ลายกุ้งมังกร) งบประมาณ 119,585 บาทและโครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติงบประมาณ  200,000 บาท

ทั้งนี้ทางที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

3 thoughts on “จังหวัดภูเก็ตพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: albuterol inhaler

  3. Pingback: cialis generico online