จังหวัดภูเก็ตวางแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 หารือและวางแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อหารือและวางแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

โอกาสนี้ภายหลังการประชุมนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เป็นการประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยจังหวัดภูเก็ตมีการประชุม อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อสั่งการจากส่วนกลาง จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งมีข้อสั่งการเพิ่มเติม นอกจากนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้า เกี่ยวกับแนวทางในการกักตัวนักท่องเที่ยว ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการ ต่างๆของรัฐบาล ซึ่งมี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรค ไวรัสCovid -19 ในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจาก ท้องที่ หรือเมืองที่มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสCovid -19 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดและจังหวัดจะต้องดำเนินการใน 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นแรก นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มประเทศที่มีการติดต่ออย่างร้ายแรง โดยมี 4 ประเทศประกอบด้วย ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า, เกาหลีใต้ อิตาลีและอิหร่าน บุคคลที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือคนไทย ที่เดินทาง จาก 4 ประเทศเหล่านี้ จะต้อง ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรค ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกคำสั่ง ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติควบคุมโรคพุทธศักราช 2558 ให้ดำเนินการกักตัว บุคคลดังกล่าวไว้ ณ ที่พำนักของบุคคลนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หมายถึงกรณีเป็นนักท่องเที่ยวเข้าพักที่โรงแรมก็จะดำเนินการกักตัวที่โรงแรมกรณีที่เป็นคนไทยก็จะดำเนินการกักตัวที่บ้าน

ประเด็น กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศ ที่มีการระบาด ต่อเนื่อง มีทั้งสิ้นจำนวน 6 ประเทศประกอบด้วย ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและสเปน ทั้ง 6 ประเทศ เจ้าพนักงานควบคุมโรค ติดต่อประจำด่าน ควบคุมโรคระหว่างประเทศ จะดำเนินการแจ้งไปยัง เจ้าพนักงานควบคุมโรค ติดต่อภายในพื้นที่ ซึ่งหมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอในพื้นที่ ให้ดำเนินการคุมตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยการสังเกตอาการ จะให้พักอาศัยที่โรงแรมหรือที่บ้าน

ทั้งนี้การกักเพื่อดูอาการจะมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูอาการและวัดไข้อุณหภูมิ ทุกวัน และจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เป็นการควบคุมเพื่อสังเกตอาการนั่นเอง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจาก 4 ประเทศ และ 6 ประเทศ ทั้ง 2 กลุ่ม ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีประมาณ 400 ราย ได้พักตามโรงแรม และที่พักอื่นๆซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ทำการเก็บข้อมูลที่อยู่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ในทางปฏิบัตินักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มข้อมูล ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ ประจำท่าอากาศยาน ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อประจำท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะได้รู้ที่อยู่ที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ไปติดตามตรวจดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยขอยืนยันว่าจากการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวทั้ง 400 ราย ไม่มีอุณหภูมิไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีลักษณะอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค คือไม่มีอาการน้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ และอาการไอ จาม จึงไม่ต้องเข้าเกณฑ์ ทั้งนี้หากเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะมีการกักตัวไว้ ที่โรงพยาบาลเพื่อจะดำเนินการตรวจเช็คโดยเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ส่งตรวจ สอบที่ห้องแล็ปต่อไป

สำหรับมาตรการล่าสุดของทางรัฐบาล ได้กำหนดให้ ผู้ถูกกักตัวกลับไป กักตัวที่บ้านของตนเองได้ ในส่วนของผู้ที่อาจจะถูกส่งมาจากส่วนกลางเพิ่มเติม ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตดำเนินการรับตัวหากมี เพื่อส่ง ไปยังที่พำนัก ของตนเอง เช่นที่บ้าน โดยจะไม่มา อยู่ในสถานที่ที่จังหวัดเตรียมไว้

นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวจำนวน 400 รายที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั้ง 400 รายซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม 4 ประเทศที่มีการติดต่อของโรคอย่าง ร้ายแรงจะดำเนินการกักตัว ในโรงแรมหรือที่พัก 14 วัน โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการ หารือกับภาคประชาชน ธุรกิจโรงแรม ทั้ง 6 สมาคม ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานงาน วางมาตรการอย่างเข้มข้น ในการที่จะร่วมกันเฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด -19 โดยมีภาคประชาชน เข้ามาเป็นแนวร่วม จัดเก็บข้อมูล จะมีส่วนช่วยในการควบคุมอย่างเข้มข้นมากขึ้น

สำหรับในกลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม 6 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จะไม่มีการกักตัวแต่จะทำความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดไข้ทุกวัน พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นสถานที่เปิดมีอากาศถ่ายเท เช่นชายหาด และแนะนำหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่แออัด ที่จะเกิดความเสี่ยงเช่นผับบาร์ โดยจะหารือกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

One thought on “จังหวัดภูเก็ตวางแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  1. Pingback: vagragenericaar.org