จังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินการลดขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจครั้งที่ 2/2564 ว่า การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องที่สำคัญในการพิจารณาได้แก่ เรื่องการคัดแยกขยะและลดขยะที่ต้นทาง

จังหวัดภูเก็ตได้มีการสั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้มีการกำหนดเวลาในการเก็บขยะและให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและนำขยะมาทิ้งให้ตรงเวลา ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาขยะตกค้าง โดยในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ในพื้นที่ก็ให้มีการชี้แจงเวลาในการจัดเก็บนอกเหนือจากการแจ้งแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้ว

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของขยะติดเชื้อก็ขอให้ทางสาธารณสุขจังหวัดได้ขอความร่วมมือกับคลีนิคต่าง ๆ ในการดูแลจัดเก็บขยะดังกล่าวให้มีความปลอดภัย

ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ได้หันมาใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร แต่ปัจจุบันราคาของภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังมีราคาสูงจึงต้องหาวิธีทางที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นที่ลดต้นทุนในการบรรจุหีบห่อและสามารถย่อยสลายได้ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

Comments are closed.