จังหวัดภูเก็ตเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่วางเป้าหมายให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

จังหวัดภูเก็ตเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่วางเป้าหมายให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามนโยบายรัฐบาล

            วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยก่อนการแถลงข่าวนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ส่งมอบรายชื่อของผู้ว่างงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทำการสำรวจไว้จำนวนกว่า 13,700 รายชื่อให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปสู่การวางแผน เพื่อให้การช่วยเหลือในโครงการจ้างงานตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถจ้างแรงงานดังกล่าวได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

            นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีแผนช่วยเหลือผู้กลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยแบ่งการทำงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต มาบูรณาการ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้เป็นไปอย่างทั่วถึง

            โดยที่ผ่านมามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ได้แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 2,000 ชุด อำเภอถลาง 1,000 ชุดและอำเภอกระทู้ 1,000 ชุด รวมทั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ ตามชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง

            สำหรับประเด็นที่สำคัญคือการเปิดเมืองภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำหนดนั้น จังหวัดภูเก็ตได้วางแนวทางเตรียมความพร้อมของจังหวัดโดยเฉพาะในการป้องกันและควบคุมโรค covid-19 ทั้งในส่วนของการสกัดเชื้อโรคจากภายนอกและการควบคุมเชื้อภายในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนโดยวางเป้าหมายต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนและผู้ที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% ทั้งนี้มีประชาชนลงลงทะเบียนรับวัคซีนจังหวัดภูเก็ต ผ่าน WWW.ภูเก็ตต้องชนะ.COM ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รวม 371,397 ราย (คนไทย 342,832 ราย และคนต่างชาติ 28,565 ราย)มีประชากรที่ฉีดวัคซีน 1 เข็ม แล้วรวม 279,943ราย คิดเป็น 59.99% มีประชากรที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วจำนวน 98,795 ราย คิดเป็น 21%

            ในส่วนของชาวต่างชาติและ แรงงานต่างด้าว เริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 2 มิถุนายน และกำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 3 -4 มิถุนายน2564

            โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาฉีดวัคซีน โดยคาดว่าภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตจะออกมาฉีดวัคซีน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวธุรกิจบริการสถานบันเทิง และรถโดยสารสาธารณะเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ สรุปเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ การประชุม ศบค. และคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเปิดเมืองภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ด้วย

ในส่วนของการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในกลุ่มชาวต่างชาตินั้นจังหวัดภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับกงสุลทั้ง 25 ประเทศเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบประกาศของจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค covid 19

            พ.ต.อ.ธเนศ สุขไชย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตได้ทำงานบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการ กับ กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตแล้ว จำนวน 3,491 ราย นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้นักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนไม่ยอมเข้ารับการรักษาและการตรวจ covid 19 เข้ารับการรักษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 4 ราย

            พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของตำรวจได้ดำเนินการตรวจแค้มป์ ณ บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชยเพื่อบูรณาการการควบคุมและป้องกันโรคโควิด19 ทั้งนี้ในกลุ่มของผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจัวหวัด มีการจัดงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้ตำรวจก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด

            สำหรับความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับประเด็นการขาดเงินทุนและงบประมาณในการฟื้นฟูและปรับปรุงกิจการก่อนที่จะมีการเปิดเมืองภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการทอดแบบสอบถามข้อมูลในระบบออนไลน์ Google form รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อจะนำข้อมูลไปเป็นฐานในการวางแผนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

35 thoughts on “จังหวัดภูเก็ตเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่วางเป้าหมายให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 1. Pingback: cost of priligy daily

 2. Pingback: otc inhalers for bronchitis walgreens

 3. Pingback: hydroxychloroquine countries otc

 4. Pingback: truth about hydroxychloroquine

 5. Pingback: hydroxychloroquine dose for head lice

 6. Pingback: uses for hydroxychloroquine

 7. Pingback: zovirax stothard lortz

 8. Pingback: stromectol side effect

 9. Pingback: chloroquine and blood clots

 10. Pingback: oral priligy

 11. Pingback: ivermectin for cough

 12. Pingback: novivermecta 6 stromectol

 13. Pingback: ivermectin 6 mg price

 14. Pingback: prednisone 20

 15. Pingback: ivermectin 6mg uses

 16. Pingback: ivermectin pills for humans oral

 17. Pingback: ivermectin cancer treatment

 18. Pingback: stromectol for std

 19. Pingback: purchase hydroxychloroquine tablets

 20. Pingback: veterinary ivermectin tablets

 21. Pingback: ivermetrix

 22. Pingback: best prices for cialis

 23. Pingback: clomiphene reviews for women

 24. Pingback: ivermectin 3 mg for humans

 25. Pingback: ivermectin human dose chart

 26. Pingback: ivermectin for squirrel mange

 27. Pingback: 50 mg viagra price

 28. Pingback: viagra soft tablets

 29. Pingback: personal medication list printable

 30. Pingback: how to get cialis prescription

 31. Pingback: can you purchase viagra over the counter

 32. Pingback: stromectol sulfate 12 mg for sale

 33. Pingback: can i buy viagra over the counter india

 34. Pingback: nintendo sex games

 35. Pingback: bahis siteleri