จังหวัดภูเก็ต ประชุม หารือ ร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ

จังหวัดภูเก็ต ประชุม หารือ ร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบ กิจการคล้ายสถานบริการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วางแนวทางขับเคลื่อนแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต(Phuket Sandbox)

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบ กิจการคล้ายสถานบริการ และผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว

            นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าว ว่า การขับเคลื่อนแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต(Phuket Sandbox) คือการทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวหากประสบความสำเร็จจะได้ขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งด้านการบริการ และได้ กำหนดจัดอบรมด้านภาษาให้แก่พนักงานโรงแรม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือโรงแรมที่จะเปิดให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ New normal ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในส่วนของการให้โรงแรมจัดทำข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อรายงานศูนย์ EOC นั้น อยากจะให้จังหวัดได้ปรับปรุงนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น WWW.GOPHUGET.COM หรือ แอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้เดินทางจะต้องแสดงแอปพลิเคชั่น ThailandPlus นี้ ร่วมกับเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ในการเข้าราชอาณาจักรไทยด้วย

            ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้วางเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมเปิดการท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการสนับสนุนให้พนักงานโรงแรมธุรกิจบริการการท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนด้วย

            สำหรับประเด็นที่ผู้ประกอบการซักถามคือเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจะต้องทำประกันชีวิตวงเงินเท่าไรซึ่งผู้ประกอบการด้านการโรงแรมเสนออยากให้ทำประกันชีวิตในวงเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐ

            จากนั้นในเวลา 16.00 น. กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบ กิจการคล้ายสถานบริการ และผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอแนวทางการเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ว่า ขณะนี้สถานบริการสถานบันเทิงในป่าตองมีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อใช้วัดอุณหภูมิผู้ที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองได้เข้ารับการฉีดวัคซีนครบแล้วกว่า 90% พร้อมเสนอแนวทางกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส จึงจะสามารถเข้าใช้บริการในสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองได้และในเวลา 17.24 น. ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ เสนอเปิดบริการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะก่อนนำไปใช้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวตามแผนเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต(Phuket Sandbox) ทั้งนี้ผู้ประกอบการเสนอแนวทางขอให้จังหวัดและรัฐบาลช่วยเหลือเงินทุนในการซ่อมแซมรถโดยสารสาธารณะให้พร้อมใช้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารถไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันรถเสื่อมสภาพ

            ว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต(Phuket Sandbox)ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นมีความยินดีที่จะให้จังหวัดภูเก็ตเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนำเสนอคือ อยากจะให้ภาคราชการ ให้การช่วยเหลือ ในเรื่องของระบบเงินทุน Soft Loan เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงกิจการ ให้พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว เบื้องต้นจังหวัดได้รับข้อมูลเอาไว้และจะหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

            สำหรับข้อมูลที่ได้จากผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบ กิจการคล้ายสถานบริการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้จังหวัดภูเก็ตจะสรุปข้อมูลเป็นแผนเพื่อนำเสนอในที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 และจะนำไปสู่การประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จากนั้นจะนำ ข้อมูลเสนอ รัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อการตัดสินใจ ที่จะนำไปสู่การวางแผนเปิดจังหวัดภูเก็ต รับ นักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

38 thoughts on “จังหวัดภูเก็ต ประชุม หารือ ร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการ

 1. Pingback: dapoxetine 60mg brand name for sale

 2. Pingback: albuterol sulfate vs albuterol hfa

 3. Pingback: hydroxychloroquine pills for sale

 4. Pingback: hydroxychloroquine south dakota trial

 5. Pingback: human hydroxychloroquine

 6. Pingback: buy hydroxychloroquine online india

 7. Pingback: simonet acyclovir rease

 8. Pingback: ivermectil side effects in men

 9. Pingback: chloroquine covid 19 studies

 10. Pingback: does priligy cause cancer

 11. Pingback: stromectol and yeast infection

 12. Pingback: stromectol

 13. Pingback: stromectol for covid

 14. Pingback: ivermectina

 15. Pingback: ivermectin classification

 16. Pingback: ivermectin in canada for humans

 17. Pingback: ivermectin toxicity

 18. Pingback: ivermectin en mexico

 19. Pingback: stromectol pi

 20. Pingback: viagra prescription usa

 21. Pingback: viagra over the counter in usa

 22. Pingback: canadian pharmaceuticals online for ed

 23. Pingback: hydroxychloroquine for sale india

 24. Pingback: otc viagra for women

 25. Pingback: tadalafil generic 5mg

 26. Pingback: where can i get over the counter viagra

 27. Pingback: meritking

 28. Pingback: meritroyalbet

 29. Pingback: meritroyalbet

 30. Pingback: eurocasino

 31. Pingback: meritroyalbet

 32. Pingback: meritking

 33. Pingback: slot siteleri

 34. Pingback: child porn

 35. Pingback: elexusbet

 36. Pingback: madridbet

 37. Pingback: bahis siteleri

 38. Pingback: 1kerchief