จังหวัดภูเก็ต รับฟังปัญหาในการบริหารจัดการด้านแรงงานในระดับพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต รับฟังปัญหาในการบริหารจัดการด้านแรงงานในระดับพื้นที่และความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านแรงงานในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โรคโควิด 1 9

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2563  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการด้านแรงงานในระดับพื้นที่และความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านแรงงานในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยมี นางสาวธีรานาฏ  ปิยะวินท์ แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายเวียง สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนด้านผู้ประกอบการและด้านแรงงานเข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจังหวัดภูเก็ตโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านแรงงานในจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการด้านแรงงานในระดับพื้นที่และความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านแรงงานในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนายจ้าง สถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน ก็ได้มีมาตรการในการให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง ลูกจ้างโดยสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น จัดหาหน้ากากอนามัย และเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายให้กับสถานประกอบการ ลดหรือยกเลิกการจัดเก็บเงินกองทุนประกันสังคมในระยะ 6 เดือน จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะโดยมีเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารกลางวันจัดอบรมภายในสถานประกอบการ ผ่อนผันการอบรมแบบ e- Learning เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกับโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ ยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งชำระเงินกู้ กยศ. ขอคำแนะนำต่อนายจ้างเพื่อปฏิบัติต่อลูกจ้างได้อย่างถูกต้องทั้งในกรณีให้ลูกจ้างหยุดพักเพื่อสังเกตอาการ 15 วันหรือหากกรณีต้องอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน หรือหากกรณีที่ต้องให้ลูกจ้างพักงานชั่วคราวหรืออื่นๆ ทั้งนี้ขณะนี้ทางผู้ประกอบการก็ได้มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเพื่อลดรายจ่ายเช่น ประหยัดพลังงานน้ำไฟฟ้า ยกเลิกการใช้บริการ supplier ทยอยใช้วันลาของปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ปิดห้องพักเป็นโซนหรือเป็นชั้นไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงาน งดกิจกรรม วางแผนการล่วงหน้าของแต่ละแผนกเมื่อได้แล้วสรุปจำนวนคนต่อวันไปยังแคนทีนเพื่อทำอาหารให้เพียงพอกับพนักงานในวันนั้น ๆ และลดรอบเวลาการทำงานเป็นต้น

นอกจากนี้ทางประธานบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตยังต้องการให้ภาครัฐ ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยในช่วงนี้ทางสถานประกอบการมีความต้องการเร่งด่วนในเรื่องของหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่ยังขาดตลาดอยู่ ซึ่งทางจังหวัดจะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหามาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป

Comments are closed.