จังหวัดเตรียมสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี 4 แห่ง

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี 4 แห่ง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563เวลา 14.09 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วาระการประชุมที่สำคัญ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าเรือภูเก็ตปี 2563 รวมถึงเรื่องเพื่อทราบ ในประเด็นโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 , ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2563, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย, สถานการณ์และมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาร่วมกันในมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาการระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้มีการนำแนวทางปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมาใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหาประกอบด้วยการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่านสถานพยาบาลและชุมชน, การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ, การติดตามสัมผัสโรคและควบคุมการระบาดในชุมชน, การสื่อสารความเสี่ยง, การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายและการประสานและการจัดการข้อมูล รวมถึงการดูแลและควบคุมผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่องและการจัดเตรียมสถานที่กักกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้มีการออกคำสั่งในการจัดสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 และมาตรา 34( 7) แห่ง พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2563 ในวันนี้ (6 มี.ค. 63) กำหนดที่เอกเทศสำหรับแยกกักหรือกักกัน สังเกตอาการสำหรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย 4 แห่งในจังหวัดภูเก็ตคือ

1) วิทยาลัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้ง 129/1 ม. 4 ต. ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

2) บ้านพักสวัสดิการโครงการชลประทานเขื่อนบางวาดที่ตั้ง ต. กะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต

3) บ้านพักอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่ตั้ง 89/1 ม. 1 ต. สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต  

4) ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้ง ตำบลรัษฎา อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้มีการออกคำสั่งการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและสังเกตอากาศผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยให้ผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลีต้องมารับการตรวจหรือรักษาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และสังเกต โดยการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตกำหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจหรือรักษา จนกว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ตลอดจนห้ามผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลี เข้าไปหรืออกจากสถานที่รับรองสำหรับพักสังเกตอาการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ยังได้มีการแต่งตั้งนายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอำเภอถลาง และนายอำเภอกะทู้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละอำเภอเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคโควิต-19 มีอำนาจหน้าที่ในการมีหนังสือหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา รวมถึงเข้าไปในบ้าน โรงเรียน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรคตลอดจนตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมอบหมาย

One thought on “จังหวัดเตรียมสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี 4 แห่ง

  1. Pingback: vagragenericaar.org