จัดการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อม

ภูเก็ต ปภ.เขต.18ภูเก็ตจัดการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ที่ สระน้ำหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยด้านอุทกภัยโดยมีนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม

นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมการฝึกระดมทรัพยากรกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย ของศูนย์ป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งทดสอบการปฏิบัติงานการประเมินความพร้อมด้านบุคลากรทรัพยากรสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2563และเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานและประเมินความพร้อมด้านบุคคล ทรัพยากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมทั้งการพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำที่สอดคล้องกับความเหมาะสมและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน

นายประพันธ์กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกระทรวงมหาดไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งที่ผ่านมา กรม ปภ. ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมความสามัคคี และปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Comments are closed.