จัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดภูเก็ต

พลังงานจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  ที่ห้องประชุมสภา อบจ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานเข้าร่วม

นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศและกำหนด ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนและจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของทุกส่วนราชการ ซึ่งในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพื้นที่ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและสามารถบูรณาการกับการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงพลังงานมีการวิเคราะห์ ทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเพื่อเป็นการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน

Comments are closed.