จัดสรรที่ดินจำนวน 4 โครงการ

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

            วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภาณุวัฒน์ อนันต์ธนวงศ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษและคระกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม

            นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องของการพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินจำนวน 4 โครงการ และการขอแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินครั้งที่ 1 ซึ่งทางที่ประชุมจะได้มีการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขออนุญาตเป็นไปตามข้อกฎมายกำหนดโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาข้อเสนอของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีขอขยายระยะเวลาแก่ผู้ขอออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินฯ จากเดิม 30 วันเป็น 60 วัน

            ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรที่ดินเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

Comments are closed.