ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์เรื่องการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการทำงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้การดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาทของรัฐบาล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านการสาธารณสุข ด้านเยียวยาและกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยในเรื่องนี้ได้มีการออกแบบไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการผลิต โดยมีกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วม ตลอดจนถึงกาสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ อาทิ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์ และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อลดการส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น และสุดท้ายการสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับประชาชนในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าวทำให้ทุกจังหวัดได้มีการจัดทำแผนเพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.