ตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 11 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานมี่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๒๑๓๔/๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการปกครองกำหนดให้อำเภอ ๘๗๘ แห่งทั่วประเทศไทยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบขึ้น

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมพิจารณาผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ และร่างแผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอเพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

Comments are closed.