ติดตามการพัฒนาระบบโครงข่ายด้านคมนาคมภายในจังหวัด

ภูเก็ตคณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภาติดตามการพัฒนาระบบโครงข่ายด้านคมนาคมภายในจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2563  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมาธิการ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี แต่ปัญหาที่พบคือปัญหาด้านการจราจรเนื่องจากมีจำนวนยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทางจังหวัดจึงต้องมีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบคมนาคม ให้รองรับการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่คลอบคลุมทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการสร้างถนนสายใหม่ หรือการจัดรถสาธารณะ เช่นรถไฟฟ้ารางเบา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทีมของสำนักงานเพื่อการพัฒนา

พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ กล่าวต่อไปว่า ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละที่สามารถนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศเป็นจำนวนมากรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป แต่หากปัญหาด้านการคมนาคมไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในอนาคตก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดได้เช่นกัน

Comments are closed.