ติดตามความก้าวหน้าโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

            วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าของโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ยื่นข้อเสนอ เพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งกระบวนการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์รับรองเป็นเมืองอัจฉริยะจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะและคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตามลำดับ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เป็นประธานคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน โดยข้อเสนอ “โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ” ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาทบทวนรายละเอียดข้อเสนอ โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมพร้อมกันโดยอาจจะมีหน่วยงานใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะต่อไป

            ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบเรื่องแนวทางการดำเนินการโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ตามแนวทางแผนที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการปรับปรุงแผน Phuket Smart City และได้จัดทำข้อเสนอ “โครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” จำนวน 46 โครงการ รวมถึงที่ประชุมได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้มีการตรวจสอบโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะในเบื้องต้น และเห็นควรเพิ่มโครงการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดภูเก็ต, โครงการระบบเตือนภัย (แผ่นดินไหวไฟไหม้ , โรงแรมและโรงเรียน) แจ้งเตือนไปที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โครงการติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต, โครงการจัดตั้ง Startup สู่เส้นทางธุรกิจใหม่จังหวัดภูเก็ต, โครงการพัฒนาโครงข่าย 5G เพื่อรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการกลาง จังหวัดภูเก็ตและโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมและจัดการคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของจังหวัดภูเก็ต

            นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้จังหวัดภูเก็ตสามารถพิจารณาทบทวนการดำเนินการติดตามโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะได้ รวมถึงพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินงานของแผนงานเป็นระยะยาว เพื่อให้การดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่ส่วนอื่นของจังหวัดภูเก็ต และ การพิจารณาทบทวนกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงพัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

Comments are closed.