ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต

11825214_1620522088165380_5054906362829577934_n

11836890_1620522031498719_7925724289718603415_n

เกษตรจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมตลาดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร 13-15 สิงหาคมนี้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2558  ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต และโครงการส่งเสริมตลาดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายศาสตรา ก้านกนก รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก นายอุทิศ ชูช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานภูเก็ต และผู้แทนจากกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์จำนวน 7 กลุ่ม ร่วมแถลง

ดร.พัลลภ สิงหเสนี  กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้รับการอนุมัติงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าคลอก จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการกับโครงการส่งเสริมตลาดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตเกษตรกรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ 7 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลไม้ขาว ตำบลป่าคลอก ตำบลเชิงทะเล ตำบลราไวย์ ตำบลกมลา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต ทั้งนี้งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ตและโครงการส่งเสริมตลาดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณเทศบาลตำบลป่าคลอก

 

1,347 thoughts on “ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์จังหวัดภูเก็ต