ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต Kick off การจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต Kick off การจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ต่อการบริการ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางละออ กลับเจริญ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กระทรวงแรงงาน ได้ยกระดับการให้บริการในระบบอิเลกทรอนิกส์ เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ในการรับบริการครบถ้วนในทุกๆด้าน ซึ่งการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคม มุ่งปฏิรูประบบและวิธีปฏิบัติราชการโดยลดการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ สู่ความทันสมัยบนข้อมูล ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์”

สำหรับ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกคน สามารถเข้าใช้เพื่อให้บริการ นายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งแฟ้มนายจ้างที่อยู่ในระบบของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันมีประมาณ 11,000 แห่ง มีลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ 101,000 ราย และการจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย

3 thoughts on “ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต Kick off การจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: viagra for sale

  3. Pingback: chloroquine over the counter usa