ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมPOC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2563

ที่ประชุมมีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆของหน่วยงานส่วนราชการที่นำเสนอไว้ในแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ.2563) โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เรื่องสื่อสารระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ จำนวน 11 เรื่อง และการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนการประชาสัมพันธ์ฯ

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์จากงบจังหวัดปี พ.ศ.2565 ที่ประชุมเสนอขอให้เน้นกิจกรรมที่มีการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 บรรจุลงในแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการที่จะเสนอของบประมาณในปี 2565 ให้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจะได้นำมาบรรจุในแบบฟอร์มคำขอ งบประมาณรายจ่ายจากงบของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เพื่อจะนำเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในครั้งที่ 2/2563 ที่จะจัดภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เป็นนโยบาย ของรัฐบาลที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อ ทำอย่างไรให้การประชาสัมพันธ์ของชาติจึงจะมีพลัง เมื่อรัฐบาลมี นโยบาย จะได้ส่งข้อมูลตรงมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการของรัฐบาลมีพลังในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ อย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ตามมาตรการที่จังหวัดดำเนินการซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 จนถึงขณะจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แต่ยังคงมาตรการในการควบคุมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมและการสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันป้องกันเชื้อ โดยมีการผลิตข่าว,ผลิตอินโฟกราฟิกและการไลฟ์สดผ่าน Facebook ปชส.จังหวัดภูเก็ต และเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนและสื่อทุกช่องทาง

โอกาสนี้นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตวางแผนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเรียนการสอนในระบบ ออนไลน์ ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของรัฐบาล

Comments are closed.