ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามตัวขี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามตัวขี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ โรงแรมเมโทรโพล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ จึงร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการประเมินผู้บริหารตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยด้านการปฏิบัติ การลด คัดแยกขยะมูลฝอย จะพิจารณาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งในรอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และรอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) โดยใช้ผลการประเมินจากระบบ E-Report ของกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงยังกำหนดให้บุคลากรมีการประเมินตนเอง และจัดทำเป็นรายงานประกอบตัวชี้วัดอีกด้วย

สำหรับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวคิดให้หน่วยงานภาครัฐของทุกกระทรวงทั่วประเทศ มีการดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องส่งกำจัดลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 10, หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงาน ร้อยละ 30, หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงาน ร้อยละ 30 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ

การประชุมในวันนี้จึงมีการให้ความรู้ เรื่อง นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, การอภิปรายตัวชี้วัด “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”, การรายงานผลตัวชี้วัดด้วยระบบ E-Report และฝึกปฏิบัติการรายงานผลตัวชี้วัดด้วยระบบ E Report รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อชักถามต่าง ๆ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

Comments are closed.