ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์

2

1

3

4

5

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด  อบจ.ภูเก็ต  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต  ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวน 4 ด้าน โดยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว ให้คณะกรรมการกำหนดว่า จะประเมินภารกิจงานของส่วนราชการใดในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เลือกเฉพาะภารกิจที่ให้บริการประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

ในการประชุมครั้งนี้ มีการเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาผลจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยกำหนดให้ผลลัพธ์ต้องมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล ภายหลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานจนครบรอบการประเมินแล้วสรุปเป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาภารกิจงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อสนองต่อที่ประชุมพิจารณา และจัดทำตัวชี้วัดผลงาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง การจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

มิติที่ 2 คุณภาพของบริการ ประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการโดยการวัดใน 3 ระดับ  คือ วัดวิธีการให้บริการ วัดความสามารถที่ผู้ให้บริการมีอยู่ และวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้คณะกรรมการพิจารณาภารกิจงาน โครงการของส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา และจัดทำตัวชี้วัดผลงาน การให้บริการสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ การให้บริการสนามกีฬาสุระกุลแก่ประชาชน การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการให้บริการของกองช่าง

มิติที่ 3 ความคุ้มค่าของภารกิจ ประเมินการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ได้ผลผลิต และผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภพ สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้  ให้คณะกรรมการพิจารณาภารกิจงาน โครงการภูเก็ตแคร์ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต โครงการดำเนินกิจการขนส่งประจำทาง โครงการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และโครงการบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 และมิติที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชน ประเมินความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้คณะกรรมการพิจารณาภารกิจงานโครงการ อบจ.สัญจร ความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อขอรับเงินและรับบริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้รถโดยสารประจำทาง (โพถ้อง) เป็นต้น.

 

112 thoughts on “ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น