ประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดภูเก็ต ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากกหมู่5 ตำบลฉลอง นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ประธานการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน โดยมีนาย สมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต นาย สัญญา หิรัญวดี ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากกหมู่5 ตำบลฉลอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเมืองภูเก็ตที่มีการคัดเลือกให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามการโครงการจังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการปกครองกำหนดให้อำเภอ 838 แห่งทั่วประเทศไทยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

หลังจากนั้นทางคณะกรรมการได้เดินทางไปตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้ที่ทางอำเภอกะทู้ส่งเข้าประกวดที่บ้านบางทอง หมู่ที่7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ที่มีนาย สมเกียรติ ชามะสน เป็นประธานศูนย์ฯ และจะได้ไปตรวจประเมินของอำเภอถลางเพื่อที่จะได้นำผลการตรวจประเมินมาพิจารณาในการประกาศผลต่อไป

Comments are closed.