ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ต. เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีนายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ส่วนราชการต่าง ๆ ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เข้าร่วม

นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากอดีตตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา กรมประมงได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัว ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่จะพาครอบครัวเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามประเพณีดั้งเดิมของชนชาวไทย ประกอบกับช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ทางจังหวัดแหล่งน้ำในธรรมชาติแห้งขอดไม่มีน้ำจึงไม่เหมาะในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติใหม่ เป็นวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมประมง ทั้งนี้เพื่อได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 7 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมงและเป็นกรมประมงในปัจจุบัน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชาวประมงและประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยในวันนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นกุ้งแชบ๊วยจำนวน 1,000,000 ตัว และลูกพันธุ์กุ้งมังกรจำนวน 250,000 ตัว

นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีนี้ หน่วยงานกรมประมงร่วมกับ อบต.เทพกระษัตรี ได้กำหนดงานวันประมงแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนประมง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตลอดไป 

Comments are closed.