ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด คปป.จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด คปป.จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่า ออกตรวจเฝ้าระวัง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน หรือ คนช.ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ให้ทำหน้าที่ตามจำนวนที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ. ศ. 2562 กำหนดโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คณะอนุกรรมการ จะต้องคัดเลือกให้เหลือ กลุ่มละ 2 คน โดย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้สมัครตามบัญชี จำนวน 4 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ นายพงศ์ธีระ บัวเพชร อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่เหลืออีก 2 คน จะขึ้นบัญชีเรียงลำดับคะแนนที่ได้

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ตามที่ขึ้นบัญชีมีจำนวน 4 คน ผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสำราญ สิงห์ทอง เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน และนายฐิติ สาวิสัย ครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดตามบัญชี มีจำนวนที่ขึ้นบัญชี จำนวน 6 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คนได้แก่ นายยุทธพงศ์ ยายี สังกัดป่าชุมชนเขาเก็ตหนี , นางสาวสว่างจิต จินวารี สังกัดป่าชุมชนน้ำตกกะทู้

สำหรับป่าชุมชนในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ป่า ประกอบด้วย ป่าชุมชนเขาเก็ตหนี ป่าชุมชนชุมชนน้ำตกกะทู้ ป่าชุมชนบ้านไสยวน ป่าชุมชนบ้านบางลา ป่าชุมชนบ้านนากก ป่าชุมชนลานหินขาว ป่าชุมชนบ้านกะตะ (จุดชมวิว) และป่าชุมชนบ้านกะตะ (ผาหินดำ) อยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอกะทู้โดยจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติ สวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง พื้นที่ จำนวน 150 ไร่ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าชุมชนครอบคลุมในทุกอำเภอ

Comments are closed.