ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในระดับพื้นที่

จังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในระดับพื้นที่

เมื่อวันที 3 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ กล่าวว่า ทางนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการเกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลยต่อความเข้มงวดของวินัยทางด้านการจราจรต้องมีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะลดปัญหาดังกล่าว

ว่าที่ ร.ต. วิกรม กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง สำหรับในเรื่องของจุดเสี่ยงจุดอันตรายในจังหวัดภูเก็ตทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้มีการดำเนินการมาตลอด ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดต่อไป

Comments are closed.