ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุการเปิดสนามบินภูเก็ตเป็นอำนาจของ สำนักงานการบินพลเรือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุการเปิดสนามบินภูเก็ตเป็นอำนาจของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือประสานเพื่อขอให้ดำเนินการเปิดสนามบินภูเก็ตแล้ว

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ในการเปิด สถานที่ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) นั้น

ทั้งนี้ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในช่องทางบกและช่องทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และจะ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด นั้น

ในส่วนการเดินทางช่องทางอากาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวย้ำว่า การเปิดใช้ท่าอากาศยานภูเก็ตหรือสนามบินภูเก็ต เป็นอำนาจของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ ซึ่งขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เสนอให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางการเดินทาง ทางอากาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้ง จากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน

Comments are closed.