ผู้ว่า ฯ ภูเก็ต ระบุ พร้อมนำภูเก็ตไปสู่ความเข้มแข็งและสดใส โดยจะเป็นทั้งกัปตันและกองหลัง

ผู้ว่า ฯ ภูเก็ต ระบุ พร้อมนำภูเก็ตไปสู่ความเข้มแข็งและสดใส โดยจะเป็นทั้งกัปตันและกองหลัง ในเวที สัมมนา “การปรับทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ของคนภูเก็ต” ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและร่วมสัมมนา “การปรับทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ของคนภูเก็ต” ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเพื่อวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้ผลกระทบจาก covid -19

 การระบาดของโรคโควิด19 สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านบาท โดยมีตัวเลขประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดปี 2563 เหลือเพียง 5 ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่เกิน 1.5 ล้านคนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 3.5 ล้านคน นอกจากนี้ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจยังแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆควบคู่กันไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก 80-90% ของรายได้ทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหากับการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวจากสถานการณ์ covid-19 ระบบเศรษฐกิจจึงได้รับผลกระทบอย่างมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าวภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและปรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดให้สามารถรองรับสถานการณ์อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า โดยควรพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยวได้แก่อุตสาหกรรมมารีน่า อุตสาหกรรมการศึกษาอุตสาหกรรม health and wellness อุตสาหกรรมส่งออกปลาทูน่า อุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นและ Sports and Event อุตสาหกรรมเหล่านี้มีทั้งโอกาสและอุปสรรคในการสร้างการแข่งขันแต่หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเปิดโอกาสและปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารร่วมมือกับภาคเอกชนก็จะมีโอกาสในการสร้างทุนหมุนเวียนในระบบ กว่า 350,000 ล้านต่อปี เงินรายได้ยังสามารถกระจายไปยังชุมชนท้องถิ่นและเกิดตำแหน่งงานในพื้นที่ด้วย

โอกาสนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยพร้อมที่จะ นำภูเก็ตไปสู่ความเข้มแข็งและสดใส ทำงานเป็นทีม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ตนจะทำหน้าที่เป็นกัปตันและกองหลัง ซึ่งการมาปฏิบัติราชการในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในช่วงที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ตั้งแต่คหบดีจนถึงรากหญ้าและสถานการณ์ในวันนี้ถือเป็นวิกฤตของทั่วโลกโอกาสนี้ขอชื่นชม ทุกภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และขอชื่นชมพี่น้องประชาชนที่ ให้ความร่วมมือกับทางราชการ จนทำให้จังหวัดภูเก็ต ผ่านพ้น วิกฤตมาได้ด้วยดีและนับจนถึงวันนี้กว่า 30 วันแล้วที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ปัจจุบันทุกประเทศมีนโยบายและประเมินสถานการณ์ที่กำหนดให้ประชาชนของตนเองท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องร่วมกันฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่แปลงนโยบายของรัฐบาล สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชน และราชการจะต้องเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมทำงานเป็นทีม โดยกำหนดแนวทางแบ่งการทำงานเป็น 3 คณะทำงาน คือ คณะทำงาน ด้านความมั่นคง คณะทำงานด้านเศรษฐกิจและคณะทำงานด้านสังคม มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมหารือ เพื่อแก้ปัญหา และจะมีการวางระบบประชุมติดตามงานทุกวันอังคารเพื่อ ติดตามความก้าวหน้าของประเด็นต่าง ๆ ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีจุดเด่นใน 2 คำคือ Nature ความเป็นธรรมชาติจาก เมืองเหมืองแร่สู่ไข่มุกอันดามัน และ Culture รากเหง้าของความเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารและ วิถีชีวิต ดังนั้นหากจังหวัดภูเก็ตสามารถพัฒนา 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกันจะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นและสามารถพัฒนาภูเก็ตไปสู่มหานครแห่งการท่องเที่ยวระดับโลกที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืน

Comments are closed.