ผู้ว่า ฯ ภูเก็ต เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ผู้ว่า ฯ ภูเก็ต เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของจังหวัดภูเก็ต รอบที่ 2 รวม 24 โครงการ งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ. ภูเก็ต ) เพื่อพิจารณาโครงการที่ผ่านความเห็นชอบภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของจังหวัดภูเก็ต (รอบ2) รวม 24 โครงการ งยประมาณ 208,842,750. บาท (สองร้อยแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กำชับให้ ทุกหน่วยงานที่เสนอโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต พิจารณาและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบด้าน โครงการที่มีลักษณะคล้ายๆกัน และมีหลายหน่วยดำเนินการ เช่น เรื่อง ท่องเที่ยวชุมชน ขอให้หน่วยงานมีการบูรณาการและกำหนดให้เกิดชัดเจน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีเงินหมุนเวียนในระบบ ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ เช่น ก่อนทำโครงการสภาพ เป็นอย่างไรและ เมื่อมีงบประมาณลงไปแล้วประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.