ฝึกอบรมยกระดับบุคคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตภูเก็ต)ฝึกอบรมยกระดับบุคคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตหวังดันภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

                วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ.ห้องฉายภาพยนตร์  อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตภูเก็ต)

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มยกระดับทักษะบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น มัคคุเทศก์   พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต  ตลอดถึงประชาชนในจังหวัดภูเก็ตในด้าน ดิจิตอล

                การร่วมมือกันของ สองหน่วยงาน คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์(วิทยาเขตภูเก็ต) โดยมี นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทุกหลักสูตรรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ทั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

                นับเป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการร่วมมือกัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งเป็นวิทยาลัยฯสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์(วิทยาเขตภูเก็ต)โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหลัก โดยใช้งบประมาณเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดภูเก็ต

Comments are closed.