พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด ร่วมขับเคลื่อน เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด ร่วมขับเคลื่อน เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563  ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ โดยได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณากำหนดจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมรวมทั้งมีความประสงค์เพื่อจะพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3528/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเสนอ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กำกับดูแลให้ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดทำทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมของจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งกำหนดนโยบายและมาตรการเชิงบริหาร ในการบูรณาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะทำงานและเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด

สำหรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town คือพื้นที่ หรือเมืองที่ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย ธุรกิจต่างๆ มีการประกอบการอุตสาหกรรมร่วมอยู่ในพื้นที่ แต่มีเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาให้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ภายใต้การยอมรับและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงตัว เป็นที่ยอมรับของ สังคม ชุมชน โรงงานหน่วยงานท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ให้เจริญเติบโตไปด้วยกันภายใต้มีความร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่

นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด มีเกณฑ์ตัวชี้วัด 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วม ประเมินและเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อพัฒนา

ระดับที่ 2 มีการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

ระดับที่ 3 มีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับโรงงานและชุมชน

ระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัยเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆในสังคม

ระดับที่ 5 การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมโรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดในพื้นที่ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต พื้นที่ ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง และ พื้นที่ ตำบลฉลอง อ.เมืองภูเก็ต

ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ กับ ประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าใจถึงที่มาความสำคัญและความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 คือการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Comments are closed.