พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการและการรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการและการรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2563  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือด้านวิชาการและการรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างโรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กะตะ (เครือกะตะกรุ๊ป) ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหารเครือกะตะกรุ๊ป และ ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนลงนามในครั้งนี้

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสายการบินกว่า 11,600 เที่ยวบินในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่าปีละกว่า 14 ล้านคน โดยสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตพบจำนวนผู้ติดเชื้อ 227 รายปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพราะทางจังหวัดมีมาตรการทางการแพทย์ที่ดีส่วนด้านเศรษฐกิจทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันฟื้นฟู เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวเป็นฐานเศรษฐกิจเพียงทางเดียวจึงผลักดันภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลางทางการแพทย์ (หรือ Medical Hup) ส่วนภาคธุรกิจโรงแรมขณะนี้หลายที่ยังปิดตัวเองอยู่แม้รัฐบาลและจังหวัดจะประกาศให้เปิดบริการได้แล้วซึ่งหลังจากนี้จังหวัดภูเก็ตจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้นและหาก ศบค. มีประกาศให้สายการบินระหว่างประเทศกลับมาเปิดให้บริการ ก็จะเริ่มดึงนักท่องเที่ยวจากเมืองที่ไม่มีการเเพร่ระบาดเเล้วมายังภูเก็ต ในรูปแบบ Travel Bubbleซึ่งนักท่องเที่ยวต้องตรวจเชื้อโควิด 19 มาก่อนตั้งแต่ต้นทางหรือบางส่วนอาจต้องเข้ารับการตรวจเชื้อ และเข้าสู่มาตรการ state quarantine ก่อนอย่างน้อย 5 วัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

 ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อที่จะส่งต่อมายังภาคการท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นจังหวัดเเรงงานขนาดใหญ่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรเฉพาะด้านเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นิสิต ให้นิสิตได้ฝึกงานผ่านสถานประกอบการมืออาชีพและจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาต่อไป

นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหารเครือกะตะกรุ๊ป กล่าวว่า เครือกะตะกรุ๊ปเองได้ให้ความสำคัญกับสังคมทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ที่ผ่านมาทางโรงแรมได้เซ็น MOU กับหลายสถาบันการศึกษาแต่ปัญหาอยู่ที่หลายสถาบัน มักส่งนักศึกษาส่งมาในช่วงโลว์ซีซั่นถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ส่งมาในช่วงไฮซีซั่น ซึ่งเด็กน่าจะได้ประสบการณ์มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเครือกะตะกรุ๊ปเองก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนานิสิตนักศึกษาให้สำเร็จเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ

Comments are closed.