พิธีเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติงาน(ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติพนักงานผู้ปฏิบัติงานครบ 35 ปี 25 ปี และ 15 ปี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานฯ ในพิธี

นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต กล่าวรายงานต่อประธานฯ ว่า ตลอดระยะเวลา 71 ปี ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินกิจการมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่พนักงาน ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ อันเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ จากผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบแทน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานปฏิบัติงานครบ 35 ปี 25 ปี และ 15 ปี เพื่อเป็นการตอบแทน และสร้างขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานครบ 35 ปี ในปีนี้ ไม่มี ผู้ถึงเกณฑ์ของที่ระลึก

สำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี คือ จี้ หรือ แหวน หรือ คลิปหนีบเนคไท ประดับด้วยเพชร  ได้แก่

1. นาย สถาพร บำราบพาล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ภูมิภาค)

2. นางสาว จิตอารีย์ ตันอารีย์  ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ (เขตประชิดสนามบินภูมิภาค)

ของที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 15 ปี คือ จี้ หรือ แหวน หรือ คลิปหนีบเทคไท ประดับด้วยไพลิน ได้แก่

1.นาง ศิริพร อ้นโต เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 3 (เขตประชิดสนามบินภูมิภาค)

2.นาย มรรค ศรวัต เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 3 (เขตประชิดสนามบินภูมิภาค)

3.นาย ชวาลพจน์ สมิตชาติ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 2 (เขตสนามบินภูมิภาค)

จากนั้น นายสมนึกฯ ได้กล่าวให้โอวาทว่า ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานที่ได้ทุ่มเท อุทิศตน ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เป็นเวลานาน สมควรได้รับการยกย่อง ขอให้ภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทฯ สืบไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed.